Latvijas Universitātes Raksti LU e-resursu repozitorijā: pieejamība un izmantošana

LU e-resursu repozitorijs (turpmāk – ERR) ir tiešsaistes vietne "Dspace", kas nodrošina vienotu vidi Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) intelektuālā darba rezultātu – dažāda veida dokumentu publicēšanai, deponēšanai (pašarhivēšanai), saglabāšanai, padara tos pieejamus jebkurai pētniecības institūcijai un lietotājiem visā pasaulē. Repozitorijs izveidots 2011. gadā. Tas ietver žurnālu rakstus, grāmatas, rakstu krājumus, mācību materiālus, zinātņu doktora disertācijas, maģistra, bakalaura un kvalifikācijas darbus, un citus materiālus, kā arī atspoguļo LU struktūrvienību izdevējdarbību, tostarp Repozitorijā ir arhivēti LU Rakstu sērijas krājumi.

LU Rakstiem ERR ir izveidota atsevišķa kateogrija „Universitātes raksti / Acta Universitatis Latviensis / Scientific papers / Ученые записки” (turpmāk – „Universitātes raksti”), kas ir sadalīta 3 apakškategorijās:

• „Latvijas Augstskolas Raksti (1921–1923)” ir ievietoti Latvijas Augstskolas 5 zinātnisko rakstu krājumi, kas izdoti laikā no 1921. līdz 1923. gadam.

• „Latvijas Universitātes Raksti (1923–1943)” ir iekļauti LU fakultāšu un citu tās pētniecisko struktūrvienību veidoto sēriju rakstu krājumi, kā arī rakstu krājumi bez piederības konkrētai sērijai, kas izdoti laikā no 1923. līdz 1943. gadam. Repozitorijā ir pieejami 180 digitalizēti rakstu krājumi, kas sastrukturēti pa sērijām 19 kolekcijās. Katrā kolekcijā ietilpstošo vienību skaits redzams kvadrātiekavās aiz kolekcijas nosaukuma.

• „Latvijas Universitātes Raksti (1949-)” ir apkopoti LU Rakstu krājumi, kas izdoti Universitātē, sākot no 1949. gada. Tā kā raksti tika izdoti gan daudzās sērijās, gan bez tām, tad šīs sadaļas kolekcijas ir strukturētas pa zinātņu nozarēm. Apakškategorijā ir ievietoti 756 krājumi.

ERR ir ievietotas vairāk kā 900 LU Rakstu krājumu pilntekstu datnes (PDF formātā), kuru saturs ir brīvi pieejams jebkuram interesentam. Katram krājumam ir izveidoti starptautiskajiem standartiem (Dublin Core, OAI-PMH) atbilstoši metadati (autors, nosaukums, publicēšanas datējums, tematiskā nozare/apakšnozare, atslēgvārdi u.c. informācija), kas nodrošina dažādu repozitoriju, meklētājprogrammu starptautisku sadarbspēju, tīklošanu un plašu resursu izmantošanas iespēju. Informāciju par ERR ievietotām publikācijām un to saturu var meklēt gan Repozitorija saskarnē, gan Google, gan izmantojot citus metameklētājus.