DABASZINĀTŅU BIBLIOTĒKA

Pētījumi bioloģijas nozarē publicēti no 1921. gada līdz 1923. gadam Latvijas Augstskolas Rakstos, kopumā iekļautas 12 bioloģijas nozares zinātnieku publikācijas. No 1923. gada līdz 1943. gadam LU Rakstiem nebija vienotas sērijas. Kopumā tika izdoti 7 rakstu krājumi. Savus darbus publicēja tādi zinātnieki kā botāniķis prof. Nikolajs Malta, zoologi – prof. Naums Lebedinskis un prof. Embriks Strands. Laika posmā no 1926. gada līdz 1943. gadam bioloģijas nozares pētījumi publicēti LU Rakstu sērijās: “Botāniskā Dārza Raksti” un “Matemātikas un Dabas zinātņu sērijā”. LU Rakstu sērija “Botāniskā Dārza Raksti” izdota no 1926. gada līdz 1940. gadam, kopumā 16 rakstu krājumi, redaktors prof. Nikolajs Malta. “Matemātikas un Dabas zinātņu sērijā” 1943. gada 1. sējuma 2. un 3. numurā publicēts pētījumi bioloģijā un botānikā. No 1943. gada līdz 1991. gadam izdoti 18 Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie rakstu krājumi, kuros apkopotas publikācijas par noteiktu nozares tematiku, redkolēģijas vadītāji un publikāciju autori bijuši: zoologs prof. Jānis Lūsis, prof. Rihards Kondratovičs, asoc. prof. Tatjana Zorenko un prof. Arturs Mauriņš. No 2003. gada līdz 2009. gadam tiek izdota LU Rakstu sērija “Bioloģija”, kas iznāk vienu reizi gadā. Sērijas redkolēģijas galvenais redaktors ir prof. Ģederts Ieviņš. Šajā periodā klajā laisti 7 rakstu krājumi. No 2010. gada zinātniskie darbi bioloģijas nozarē tiek publicēti starptautiskā žurnālā “Environmental and Experimental Biology”.

1926. gads

1963. gads

1969. gads
Pētījumi Zemes un vides zinātnēs ir publicēti vairākās LU Rakstu sērijās: Matemātikas un Dabas zinātņu sērijā (1929-1943), Lauksaimniecības sērijā (1929-1939), Meteoroloģiskā institūta (1927-1937) un Ģeofizikas un Meteoroloģijas institūta darbos (1938-1939). LU Rakstu “Matemātikas un dabas zinātņu sērijā” publicēts LU Ģeoloģijas un paleontoloģijas katedras vadītāja, prof. Ernsta Krausa pētījums vācu valodā “Calpionella alpina Lorenz als “Leitfossil”. “Lauksaimniecības sērijas” vairākos numuros publicēti prof. Pētera Nomala pētījumi. Laika periodā no 1949. gada līdz 1991. gadam izdoti Latvijas Valsts Universitātes zinātnisko rakstu 11 sējumi Ģeogrāfijas zinātnēs. Redkolēģijā darbojās ģeogrāfs, ģeomorfologs un kvartārģeologs, ģeogrāfijas zinātņu kandidāts, doc. Aleksandrs Jaunputniņš, prof. Antons Kolotijevskis, prof. Natālija Temņikova, prof. Guntis Eberhards un prof. Ojārs Āboltiņš. Sējumos publicēti raksti par fiziskās, ekonomiskās un pilsētu ģeogrāfijas tēmām. Liela daļa rakstu veltīti dabas un dabas resursu izpētei, fiziski ģeogrāfiskai rajonēšanai Latvijas PSR. Ģeogrāfijas zinātņu sērijā publicēta Larisas Glazačevas monogrāfija krievu valodā „Latvijas PSR upju un ezeru termiskais režīms” un pirmie prof. Gunta Eberharda pētījumi par mūsdienu eksodinamiskajiem procesiem Latvijas piekrastē. No 2003. gada tiek izdota Zemes un vides zinātņu sērija, kur publicē oriģinālpētījumu rezultātus, analītiskus rakstus, īsus pētnieciskus ziņojumus un informāciju par akadēmiskās dzīves aktualitātēm visās ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes jomās. Izdoti 13 sējumi, galvenais redaktors ir Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors, Dr.geol. Vitālijs Zelčs. Katra rakstu sējuma tematika ir dažāda – ietverti pētījumi zemes un vides zinātnēs un ģeogrāfijā. Trīs jaunākie Zemes un vides sērijas sējumi izdoti ar Valsts pētījumu programmas NatREs 1. Projekta „Zemes dzīļu resursi” atbalstu.
1931. gads

1990. gads

2005. gads
Senākais rakstu sējums ķīmijā izdots 1929. gadā, kā LU Rakstu krājums “Ķīmijas fakultātes sērijā” (1929-1943). Izdevumi sniedz ieskatu aktuālajos pētniecības virzienos un ļauj iepazīties ar LU pētnieku un mācībspēku zinātniskajām publikācijām. 1943. gadā klajā laists LU Rakstu turpinājums – Zinātniskie raksti “Ķīmijas fakultātes sērijā”, rakstus sagatavojuši J. Maizīte, M. Dūmiņa un A. Maizītis. 1949. gadā LU Raksti ķīmijas nozarē publicēti kā Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, atbildīgā redaktora prof. G. Vanaga un viņa vietnieka prof. A. Ieviņa redakcijā. Šajā laika posmā vienā rakstu sējumā sāk parādīties vairāku LU profesoru zinātniskie raksti. Ķīmijas nozarē izdoti 20 sējumi. LU Raksti no 1991. gada ķīmijā nav izdoti. Laika posmā 10 gadu intervālā no 2004. gada līdz 2014. gadam ir izdots pašreiz jaunākais LU Rakstu sējums ķīmijas nozarē – “Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība”. Krājums izdots par godu UNESCO starptautiskajam ķīmijas gadam.
1929. gads

1929. gads

2011. gads

BIBLIOTĒKA RAIŅA BULVĀRĪ

Pirmie LU raksti datorzinātnes nozarē izdoti Fizikas un matemātikas fakultātes Lietišķās matemātikas programmas Datorikas nodaļā. 2004. gadā pirmie izdevumi LU Rakstu sērijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas”, kas izdots Sestās Starptautiskās Baltijas konferences “Baltic DB&IS 2004” ietvaros un “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas: Informācijas apstrādes automatizācija” sērijā. LU rakstu sērijā no 2004. gada līdz 2012. gadam kopā ir izdoti 9 sējumi, atsevišķi rakstu krājumi veltīti dažādām starptautiskajām konferencēm. Pēc 2012. gada Datorikas fakultātes zinātniskie raksti tiek izdoti starptautiskā žurnālā “Baltic Journal of Modern Computing”, kura veidošanā sadarbojas četras institūcijas – Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Viļņas Universitāte. Žurnāla tapšanā piedalījušies datorzinātnes nozares pārstāvji – Dr. habil. dat., prof. Juris Borzovs, Dr. hab. dat., prof. Audris Kalniņš, Dr. mat., prof. Kārlis Podnieks, prof. Andris Ambainis, prof. Jānis Bārzdiņš, prof. Jānis Bičevskis, Dr. habil. math., prof. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds u.c.

2004. gads

2012. gads
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes mācībspēku zinātniskās publikācijas laika posmā no 1921. gada līdz 1929. gadam tika publicētas Latvijas Universitātes rakstu kopsērijā. Tolaik izdevuma nosaukums bija “Latvijas Augstskolas raksti” un katrā sējumā tika iekļautas dažādas zinātņu nozares. Šajā rakstu kopsērijā izdoti 20 sējumi. Pirmā juridiska satura publikācija “La Latvie” tika izdota 1922. gadā Latvijas Augstskolas rakstu 3. sērijā, publikācijas autors K. Balodis. Kopš 1930. gada izdoti LU Raksti juridiskajās zinātnēs 8 sējumos – “Latvijas Universitātes raksti Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija”. Laika posmā no 1957. gada līdz 1980. gadam Juridiskajās zinātnēs izdoti 13 Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti. 1960. gadā izdots kopīgs Zinātnisko rakstu izdevums Ekonomikas un juridiskajās zinātnēs, kur pirmā nodaļa ir veltīta ekonomikas zinātnes publikācijām, bet otrā nodaļa – juridisko zinātņu publikācijām. Juridiskajās zinātnēs no 1998. gada līdz 2008. gadam izdoti 8 izdevumi, katram izdevumam ir savs nosaukums.
1931. gads

1962. gads

2008. gads
Medicīnas nozares rakstu publicēšana aizsākās 1922. gadā Latvijas Augstskolas rakstos. Medicīnas fakultātes sērija tika izdota no 1929. gada līdz 1939. gadam, kopā 11 sējumi. Savus darbus publicēja kara ārsts, antropologs, LU profesors, kādreizējais LU Medicīnas fakultātes dekāns Jēkabs Prīmanis, ķirurgs, LU Medicīnas fakultātes profesors Jānis Frīdrihs Šulcs, ķirurgs, veselības aprūpes organizētājs, LU un Rīgas Medicīnas institūta profesors Pauls Stradiņš, oftalmologs, medicīnas organizators, LU profesors, LU rektors Jānis Frīdrihs Jūlijs Ruberts, ārsts otorinolaringologs, LU profesors Reinholds Sniķeris. Medicīnas nozari papildina Veterinārmedicīnas fakultātes sērija, izdota no 1931. gada līdz 1940. gadam, kopā 6 sējumi. 2001. gadā izdoti LU Medicīnas fakultātes zinātnisko rakstu 643. sējums, kurā ir LU Medicīnas fakultātes pasniedzēja, docenta an pētnieka, Dr. habil. med., prof. Immanuela Taivana, doc. Māra Bukovska, asoc. prof. Guntas Strazdas, pētnieka Normunda Jurkas un prof., LU rektora Jura Zaķa raksti medicīnā. Laika periodā no 2004. gada līdz 2015. gadam izdota LU Rakstu krājuma Medicīnas sērija, kopā 9 sējumi. Starp autoriem ir fakultātes pasniedzēji – Dr. habil. med., prof. Immanuels Taivans, Dr. med., prof. Gundega Knipše, Dr. habil. med., prof. Uldis Vikmanis, asoc. prof. Ilva Daugule, Dr. habil. med., prof. Jurijs Markovs u.c.
1929. gads

2001. gads

2004. gads
Pirmie LU Raksti Teoloģijas zinātnē izdoti no 1921. gada līdz 1929. gadam Latvijas Augstskolas rakstu “Acta Universitatis Latviensis” sērijā, kur pirmā publikācija veltīta Latvijas Universitātes mācībspēkam, Teoloģijas fakultātes dekānam, prof. Voldemāram Maldonim. No 1929. gada līdz 1940. gadam tikai izdoti teoloģijas raksti sērijā “Acta Universitatis Latviensis. Series nova secundum ordinis divisa”. Konceptuāli par pirmo savas sērijas rakstu krājumu Teoloģijas fakultāte uzskatīja 1935. gadā iznākušo periodiska rakstu krājuma “Studia Theologica” pirmo sējumu, kas tika sagatavots kā veltījuma krājums par godu šīs fakultātes vecākā profesora Imanuela Bencingera 70. dzimšanas dienai. Teoloģijas fakultātes sērija aizsākta 1938. gadā, publicēti 4 darbi. Teoloģijas fakultātes mācībspēki koncentrējās uz Teoloģijas, reliģijpētniecības un kultūrvēstures žurnāla “Ceļš” izdošanu. “Ceļa” izdošana tika pārtraukta 1940. gadā un atkal atjaunota 1988. gadā. 2008. gadā iznāca rakstu krājuma LU Raksti “Teoloģija” 730. sēj. sējums.
1935. gads

1939. gads

1940. gads

BIBLIOTĒKA ASPAZIJAS BULVĀRĪ

1930. gadā tika izdoti pirmie LU Raksti ekonomikas nozarē – Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija. Izdoti 4 sējumi, kuros raksti ir gan latviešu, gan vācu gan franču valodā. Starp Latvijas Valsts universitātes Zinātniskajiem rakstiem (1949-1991) ekonomikas nozare iedalīta trijās sērijās: Ekonomikas un juridiskās zinātnes, Ekonomikas zinātnes un Ekonomiskās informācijas apstrādes mehanizācija. Kopš 1976. gadu raksti iespiesti latviešu un krievu valodā. 1991. gada 566. sējumā uz titullapas attēlots LU ģerbonis. Latvijas Valsts universitātes rakstu krājumos laika posmā no 1965. gada līdz 1991. gadam izdots 21 sējums. 1979. gada sējumā ietverti arī PSRS universitāšu politiskās ekonomijas pētnieku darbi gan latviešu, gan krievu valodā, pārējie 20 sējumi izdoti tikai krievu valodā. Laika periodā no 1976. gada līdz 1989. gadam izdoti rakstu krājumi, kuros netiek minēts ne kārtas skaitlis, ne norāde par Latvijas Valsts universitātes rakstiem. Līdz pēdējam izdevumam 2011. gadā Ekonomikas un vadības zinātnes pētījumos tika iekļauti oriģinālraksti, zinātniskā pētījuma rezultāti un īsi zinātniskie ziņojumi.

1974. gads

2000. gads

2011. gads
Pirmie filozofijas tematikai veltītie raksti publicēti 1922. gadā, pirmais nozares izdevums publicēts 1933. gadā “Filoloģijas un filozofijas fakultātes sērijā”. 1960. gadā izdots Latvijas Valsts universitātes Zinātnisko rakstu 33. sējums “Filozofijas vēstures jautājumi”. 1964. gada 59. sējumā klajā laista “Filozofijas zinātņu sērija”, katrā sējumā tika risināti aktuālākie jautājumi filozofijā. Kopš 2005. gada 687. sējums izdots sērijā “Filosofija”. Kopā izdoti 7 sējumi, jaunākais – 794. sējums – publicēts 2013. gadā. Redkolēģija ir starptautiska, pastāvīgais galvenais redaktors – Dr.phil., prof. Andris Rubenis. Pirmie vēstures tematikai veltītie raksti publicēti 1921. gadā, raksti veltīti Latvijas vēsturei, arheoloģijai un antīkajai vēsturei. Pirmais nozares izdevums publicēts “Filoloģijas un filozofijas fakultātes sērijā”. Starp autoriem bijuši tādi vēsturnieki kā L. Arbuzovs, A. Spekke, Fr. Balodis, M. Stepermanis, K. Straubergs. 1931. gada pirmā sējuma papildinājuma 1. numurs veltīts starptautiskajam Otrajam Baltijas aizvēstures kongresam Rīgā. Publikācijas sējumos rakstītas latviešu, vācu un franču valodā. 1956. gadā izdots Latvijas Valsts universitātes Zinātnisko rakstu 11. sējums, veltīts vēstures un filoloģijas zinātnēm. 1957. gadā 16. sējumā vēstures zinātnēm tika izveidota atsevišķa sērija. Starp pirmo 3 sējumu redaktoriem – prof. J. Zutis. No 82. sējuma laidumiem, kas izdoti 1967. gadā, izveidoti atsevišķi nosaukumi – “Latvijas PSR historiogrāfijas jautājumi”, kopš 1972. gada laidumi dalījās divās grupās: “Vācija un Baltija” un “Latvijas agrārās vēstures jautājumi”. Pēdējā laidumā ir hronoloģiskie sadalījumi: arheoloģija, viduslaiki un jaunie laiki, galvenais redaktors – Dr.hist. Andris Šnē.
1960. gads

2008. gads

2009. gads

HUMANITĀRO ZINĀTŅU BIBLIOTĒKA

Atsevišķi raksti literatūrzinātnē un filoloģijā publicēti jau kopš LU Rakstu izdošanas sākuma, 20. gadsimta 20. gados, taču pirmais nozares izdevums publicēts 1929. gadā “Filoloģijas un filozofijas fakultātes sērijā”, līdz 1943. gadam sējumi izdoti neregulāri. Raksti publicēti ne tikai latviešu, bet arī franču, vācu un angļu valodā. Šī sērija ir vienīgā, kas humanitārajās zinātnēs iznākusi pirms 1943. gada, kas ir LU Rakstu izdošanas pārtraukuma sākums. 1956. gadā izdots Latvijas Valsts universitātes Zinātnisko rakstu 11. sējums, kurā filoloģija vairs nav saistīta ar filozofijas vārdu, bet gan ar vēsturi – Vēstures un filoloģijas zinātnes. 20. gadsimta 70. gados četros izdevumos iznākusi sērija “Иностранные языки в высшей школе”, 1986. gadā – “Традиции и новаторство в советской литературе”. Pagājušā gadsimta nogalē un 21. gadsimta sākumā humanitārajās zinātnēs tika izdoti vairāki krājumi – sērijas “Baltu filoloģija”, “Sastatāmā un lietišķā valodniecība”, “Literatūrzinātne, folkloristika, māksla” un “Valodniecība”. Kopš 2003. gada Āzijas studiju nozares pārstāvjiem nozīmīgs ieguvums ir LU izdotie krājumi orientālistikā, jaunākais izdots 2015. gadā. Antīkās kultūras pētījumi publicēti sērijas “Antiquitas viva: Studia classica” četros krājumos, jaunākais iznācis 2014. gadā. Redkolēģijas sastāvā – Dr. Philol., prof. Ilze Rūmniece, prof. Ojārs Lāms, Dr. philol., asoc. prof. Andra Kalnača u.c.

1969. gads

2001. gads

2003. gads

FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTES BIBLIOTĒKA

Matemātikas un dabas zinātņu Rakstu sērijas izdotas no 1929. gada līdz 1943. gadam. Starp autoriem – matemātiķis Arvīds Lūsis, Ernests Fogels, Nikolajs Brāzma un astronoms Staņislavs Vasiļevskis. 1952. gadā izdots Fizikas un matemātikas fakultātes Rakstu krājums, kur publicēti fakultātes pasniedzēju zinātniskie darbi. Līdz 1961. gadam izlaisti 5 krājumi par fizikas un matemātikas tematiku. Laika periodā no 1972. gada līdz 1992. gadam klajā laisti 30 krājumi, kas veltīti fizikas aktuālajiem jautājumiem: “Размытые фазовые переходы”, “Расчеты атомных и ядерных констант”, “Электронные и ионные процессы в ионных кристаллах”, “Вопросы электродинамики и механики сплошных сред”. No 1971. gada līdz 2005. gadam izdoti 38 krājumi, kuros risinātas aktuālās problēmas matemātikā: “Топологические пространства и их отображения”, “Прикладные задачи теоретической и математической физики”. Krājumos iekļauti arī citu augstskolu un iestāžu speciālistu darbi, kas veidoti sadarbībā ar LU Fizikas un matemātikas fakultātes matemātiķiem. No 1991. gada līdz 2005. gadam regulāri izdota LU Rakstu krājumu sērija “Matemātika”. Pēdējais – 688. sējums publicēts angļu valodā. Starp autoriem fakultātes pasniedzēji – prof. Aleksandrs Šostaks un doc. Ingrīda Uļjane.

1932. gads

1938. gads

1943. gads

IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU UN PSIHOLOĢIJAS BIBLIOTĒKA

Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnēs no 1962. gada līdz 1991. gadam tika izdoti 19 Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie rakstu krājumi, kas veltīti padomju laika nostādnēm un sabiedrības komunistiskajai audzināšanai. No 1991. gada līdz 2000. gadam izdoti vairāki prof. J. Anspaka sagatavotie rakstu krājumi “Estētiskā audzināšana sākumskolā”, “Tautas daiļamata māksla skolā”, “Estētiskās audzināšanas diagnostika”, kā arī liels daudzums publikāciju mākslas skolotājiem un augstskolu docētājiem, kas veicināja mākslas pedagoģijas problēmu izpēti un ieviešanu praksē. 1994. gadā izdots psiholoģijas nozarei veltīts LU Rakstu krājums “Psihohigiēnas nozīme cilvēka personības attīstībā”. No 2000. gada tiek izdots atsevišķu zinātņu nozaru rakstu krājumi “Pedagoģija. Izglītības vadība”, “Izglītības kvalitāte un vadība: zinātniskie raksti”, kurā ietvertos rakstus vieno centieni sekmēt izglītības kvalitātes celšanu, balstoties uz ārzemju pieredzi izglītībā. No 2004. gada līdz 2013. gadam izdoti 6 “Izglītības vadība” sējumi, rakstu krājumi Solveigas Miezītes un Ivara Austera redakcijā “Psiholoģija”, kopā 9 sējumi. No 2006. gada līdz 2014. gadam izdoti 9 rakstu krājumi “Pedagoģija un skolotāju izglītība”.

1991. gads

2002. gads

2014. gads

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas lomai sabiedrībā 1993.gadā izdots vienīgais LU Rakstu krājums sērijā “Bibliotēkzinātne: bibliotēka un sabiedrība“, kad nosaukumā pirmo reizi parādās bibliotēkzinātne. Krājums tapis Sociālo zinātņu fakultātē jaunajā LU Rakstu noformējumā. Turpmāk rakstu krājumi tiek izdoti vienīgi elektroniskā formātā kā LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti „Informācija un sabiedrība”.

Pirmais LU Rakstu krājums Komunikācijas zinātnē “Komunikācija: kultūra, sabiedrība, mediji” izdots jaunizveidotajā LU Sociālo zinātņu fakultātē 2002.gadā., 648. sējums, kura galvenā redaktore ir fakultātes dekāne un Komunikācijas zinātnes nodaļas vadītāja, profesore Inta Brikše. Turpmākajos gados ir iznākuši vēl divi rakstu krājumi Komunikācijas zinātnē, kurus papildina LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes nodaļas zinātniskie raksti „Agora” (6 krājumi) un studentu zinātnisko raksti „Domino” (4 raksti).

Politikas zinātnes pirmsākumi LU Rakstu sērijā iesniedzās pagājušā gadsimta 60-os gados. Kopš 2000.gada, esot LU SZF sastāvā, Politikas zinātnes nodaļas pētnieki profesores Žanetas Ozoliņas redakcijā ir izdevuši trīs LU rakstu krājumus “Politikas zinātne : identitātes maiņa, pārklāšanās un mijiedarbība”. Tos papildina LU Sociālo un politisko pētījumu institūta paspārnē izdotie zinātniskie rakstu krājumi.

Socioloģijas jautājumiem izdoti LU Rakstu krājumi sērijā “Socioloģija”. 736. sējumā, kurš izdots, atzīmējot socioloģijas četrdesmit gadu jubileju Latvijā. Profesors Tālis Tisenkopfs krājuma priekšvārdā piemin atskaites punktu – 1968.gadu, kad tika publicēta Tālivalža Vilciņa grāmata „Profesiju prestižs un profesiju izvēle. Vēsturiski socioloģisks pētījums”. Šobrīd pēdējais LU Rakstu krājums šajā sērijā izdots 2011.gadā. 769. sējums.

2006. gads

2002. gads

2005. gads

2008. gads